Beschermingsbewind

Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat om zijn eigen financiën te regelen. Denk bijvoorbeeld aan verstandelijk gehandicapten of dementerenden, maar soms ook psychiatrische patiënten.

Beschermingsbewind is vooral bedoeld om de persoon die onder bewind is gesteld te beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van de situatie kunnen maken. Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd. Een bewindvoerder beheert de inkomsten en zorgt er onder andere voor dat de vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt alle financiële zaken.

Sinds kort is het ook mogelijk bewind aan te vragen in geval van verkwisting of problematische schulden. Een dergelijk bewind wordt opgenomen in een openbaar register.

Beschermingsbewind moet aangevraagd worden bij de kantonrechter. De kantonrechter beslist of beschermingsbewind nodig is. Verschillende mensen kunnen de kantonrechter vragen om bewind in te stellen:

- de betrokkene zelf
- de echtgenoot of partner
- de familie
- de voogd, curator of mentor
- leidinggevende van instelling waar betrokkene wordt verzorgd
- college van B&W van de gemeente waar betrokkene woont

De bewindvoerder is er dus voor de te beschermen persoon. Hij moet de financiële belangen behartigen van degene om wie het gaat. Daar hoort ook bij dat de bewindvoerder moet zorgen dat evt. schulden (voor zover mogelijk) betaald worden. Dat is een heel andere rol dan die van schuldsaneringsbewindvoerder (WSNP). Deze moet vooral de belangen van de schuldeisers behartigen.

Beschermingsbewind en WSNP bewind kunnen heel goed samengaan.
taken beschermingsbewind
werkproces beschermingsbewind
vervanging bij afwezigheid bewindvoerder